Sử dụng Util trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Util là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website.

1. Util trong Bootstrap 4

Boostrap 4 đã xây dựng sẳn một số thư viện và tính năng để trang trí web và các thành phần trong web. Sau đây là những tính năng có sẳn

2. Border trong Bootstrap 4

Sử dụng class border để thêm hoặc xoá một border của một thành phần web


1
2
3
4
5
6
 <span class="border"></span>
<span class="border border-0"></span>
<span class="border border-top-0"></span>
<span class="border border-right-0"></span>
<span class="border border-bottom-0"></span>
<span class="border border-left-0"></span>

3. Thêm màu sắc cho Border trong Bootstrap 4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
<span class="border border-primary"></span>
<span class="border border-secondary"></span>
<span class="border border-success"></span>
<span class="border border-danger"></span>
<span class="border border-warning"></span>
<span class="border border-info"></span>
<span class="border border-light"></span>
<span class="border border-dark"></span>
<span class="border border-white"></span>

4. Border có góc viền tròn trong Bootstrap 4


1
2
3
4
5
6
7
8
9
<span class="rounded-sm"></span>
<span class="rounded"></span>
<span class="rounded-lg"></span>
<span class="rounded-top"></span>
<span class="rounded-right"></span>
<span class="rounded-bottom"></span>
<span class="rounded-left"></span>
<span class="rounded-circle"></span>
<span class="rounded-0"></span>

borderround

5. Float Bootstrap 4

Chúng ta có thể sử dụng float right bằng class .float-right, hay float left bằng class .float-left. Hoặc chúng ta muốn xoá tính năng float đi thì dùng class .clearfix


1
2
3
4
<div class="clearfix">
 <span class="float-left">Float left</span>
 <span class="float-right">Float right</span>
</div>

6. Canh giữa trong Bootstrap 4

Chúng ta sử dụng class .mx-auto để canh giữa cho các phần tử.


1
 <div class="mx-auto bg-warning" style="width:150px">Centered</div>

7. Thiết lập độ rộng của các phần tử trong Bootstrap 4

Chúng ta có thể sử dụng class w-* . Trong đó * là phần trăm độ rộng mà phần tử web sẽ chiếm


1
2
3
4
5
<div class="w-25 bg-warning">Width 25%</div>
<div class="w-50 bg-warning">Width 50%</div>
<div class="w-75 bg-warning">Width 75%</div>
<div class="w-100 bg-warning">Width 100%</div>
<div class="mw-100 bg-warning">Max Width 100%</div>

8. Thiết lập độ cao của các phần tử trong Bootstrap 4

Tương tự như thiết lập độ rộng ta cũng có thể thiết lập độ cao cho các phần tử bằng class h-* . Trong đó * là phần trăm độ rộng sẽ chiếm.


1
2
3
4
5
6
7
<div style="height:200px;background-color:#ddd">
 <div class="h-25 bg-warning">Height 25%</div>
 <div class="h-50 bg-warning">Height 50%</div>
 <div class="h-75 bg-warning">Height 75%</div>
 <div class="h-100 bg-warning">Height 100%</div>
 <div class="mh-100 bg-warning" style="height:500px">Max Height 100%</div>
</div>

9. Tạo hiệu ứng bóng đổ


1
2
3
4
<div class="shadow-none p-4 mb-4 bg-light">No shadow</div>
<div class="shadow-sm p-4 mb-4 bg-white">Small shadow</div>
<div class="shadow p-4 mb-4 bg-white">Default shadow</div>
<div class="shadow-lg p-4 mb-4 bg-white">Large shadow</div>

10. Iframe Responsive

Khi ta nhúng video và website ở một nguồn khác vào trang web mình. Mà mình muốn chúng responsive giống như trang web mình thì mình thêm class embed-responsive-item ở div cha và div con nơi chứa iframe mình thêm class .embed-responsive như sau


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
<!-- 21:9 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-21by9">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

<!-- 16:9 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

<!-- 4:3 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-4by3">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

<!-- 1:1 aspect ratio -->
<div class="embed-responsive embed-responsive-1by1">
 <iframe class="embed-responsive-item" src="..."></iframe>
</div>

11. Ẩn hiện các thành phần web

Chúng ta có thể ẩn hoặc hiện các thành phần của web bằng cách sử dụng class .visible hoặc .invisible


1
2
<div class="visible">I am visible</div>
<div class="invisible">I am invisible</div>

12. Position Vị trí

 • Để đặt một phần tử cố định ở trên cùng của trang thì sử dụng class .fixed-top.


1
2
3
 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-top">
 ...
</nav> 
 • Để làm một phần tử cố định ở dưới cùng của trang thì dùng class .fixed-bottom


1
2
3
 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark fixed-bottom">
 ...
</nav> 
 • Để làm sticky chúng ta sử dụng class .sticky-top


1
2
3
 <nav class="navbar navbar-expand-sm bg-dark navbar-dark sticky-top">
 ...
</nav> 

13. Close Icon

Chúng ta có thể thêm nút có biểu tượng close (x) bằng class .close


1
 <button type="button" class="close">&times;</button>

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments