Sử dụng màu trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về màu sắc là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website.

1. Màu sắc cho Text trong Bootstrap 4

Trong bootstrap có những class sau được sử dụng để làm màu sắc cho các chữ (text) như là .text-muted, .text-primary, .text-success, .text-info, .text-warning, .text-danger, .text-secondary, .text-white, .text-dark, .text-body (default body color/often black) and .text-light

Ví dụ như ta có các màu sau.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<h2>Contextual Colors</h2>
 <p>Use the contextual classes to provide "meaning through colors":</p>
 <p class="text-muted">This text is muted.</p>
 <p class="text-primary">This text is important.</p>
 <p class="text-success">This text indicates success.</p>
 <p class="text-info">This text represents some information.</p>
 <p class="text-warning">This text represents a warning.</p>
 <p class="text-danger">This text represents danger.</p>
 <p class="text-secondary">Secondary text.</p>
 <p class="text-dark">This text is dark grey.</p>
 <p class="text-body">Default body color (often black).</p>
 <p class="text-light">This text is light grey (on white background).</p>
 <p class="text-white">This text is white (on white background).</p>

Color

2. Màu sắc cho Background trong Bootstrap 4

Để tạo màu cho backgroup chúng ta có các màu sắc sau đây : .bg-primary, .bg-success, .bg-info, .bg-warning, .bg-danger, .bg-secondary, .bg-dark and .bg-light. Cái này chỉ dùng cho màu background không sử dụng cho text được.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
<div class="container">
 <h2>Contextual Backgrounds</h2>
 <p>Use the contextual background classes to provide "meaning through colors".</p>
 <p>Note that you can also add a .text-* class if you want a different text color:</p>
 <p class="bg-primary text-white">This text is important.</p>
 <p class="bg-success text-white">This text indicates success.</p>
 <p class="bg-info text-white">This text represents some information.</p>
 <p class="bg-warning text-white">This text represents a warning.</p>
 <p class="bg-danger text-white">This text represents danger.</p>
 <p class="bg-secondary text-white">Secondary background color.</p>
 <p class="bg-dark text-white">Dark grey background color.</p>
 <p class="bg-light text-dark">Light grey background color.</p>
</div>

Background Color

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments