Sử dụng table trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Tiếp nối các bài viết chia sẻ về các thuộc tính sử dụng trong lập trình web Bootstrap. Trong bài viết hôm nay, anh sẽ trình bày cho các bạn về chủ đề sử dụng thuộc tính bảng (table) trong Bootstrap. Khi lập trình web, thao tác với một số các trang website, một số các trang web có dạng dữ liệu cần biểu diễn dưới dạng bảng.


Để giúp các bạn có thể nắm được cách thao tác với thuộc tính bảng (table) trong Bootstrap để áp dụng hiệu quả vào quá trình làm các dự án web, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cụ thể cách làm với bảng như sử dụng striped Rows, tạo border, tạo hiệu ứng, xóa border, sử dụng màu sắc, header, responsive.

1. Table trong Bootstrap 4

Để sử dụng được table trong bootstrap chúng ta thêm class .table như sau:

Ví dụ như ta có các màu sau.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Basic Table</h2>
 <p>The .table class adds basic styling (light padding and horizontal dividers) to a table:</p>      
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

2. Sử dụng Striped Rows trong Bootstrap 4

Nếu chúng ta muốn trang trí các dòng với màu sắc khác nhau. Ví dụ như các dòng lẻ màu trắng và các dòng chẵn màu đà. Thì ta có thể dùng class .table-striped.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Striped Rows</h2>
 <p>The .table-striped class adds zebra-stripes to a table:</p>      
 <table class="table table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

stripedrow.png

3. Tạo border trong table

Chúng ta sử dụng class .table-bordered để tạo border cho table như sau:


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Bordered Table</h2>
 <p>The .table-bordered class adds borders on all sides of the table and the cells:</p>      
 <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

4. Tạo hiệu ứng cho các dòng trong table

Chúng ta muốn khi con chuột người dùng di chuyển vào các dòng trong table thì mình làm hiệu ứng sáng dòng đó lên. Thì ta sử dụng class .table-hover


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Hover Rows</h2>
 <p>The .table-hover class enables a hover state (grey background on mouse over) on table rows:</p>      
 <table class="table table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

5. Xóa border trong table

Chúng ta sử dụng class .table-borderless để xóa border trong table


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Borderless Table</h2>
 <p>The .table-borderless class removes borders from the table:</p>      
 <table class="table table-borderless">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

6. Sử dụng màu sắc trong mỗi dòng trong table


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
<div class="container">
 <h2>Contextual Classes</h2>
 <p>Contextual classes can be used to color the table, table rows or table cells. The classes that can be used are: .table-primary, .table-success, .table-info, .table-warning, .table-danger, .table-active, .table-secondary, .table-light and .table-dark:</p>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Default</td>
    <td>Defaultson</td>
    <td>def@somemail.com</td>
   </tr>   
   <tr class="table-primary">
    <td>Primary</td>
    <td>Joe</td>
    <td>joe@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-success">
    <td>Success</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-danger">
    <td>Danger</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-info">
    <td>Info</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-warning">
    <td>Warning</td>
    <td>Refs</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-active">
    <td>Active</td>
    <td>Activeson</td>
    <td>act@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-secondary">
    <td>Secondary</td>
    <td>Secondson</td>
    <td>sec@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-light">
    <td>Light</td>
    <td>Angie</td>
    <td>angie@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-dark text-dark">
    <td>Dark</td>
    <td>Bo</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Color

7. Header trong table

Chúng ta sử dụng class .thead-dark để làm cho header của table có màu đen và .thead-light làm cho header của table có màu xám.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<div class="container">
 <h2>Table Head Colors</h2>
 <p>The .thead-dark class adds a black background to table headers, and the .thead-light class adds a grey background to table headers:</p>
 <table class="table">
  <thead class="thead-dark">
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 <table class="table">
  <thead class="thead-light">
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

8. Làm responsive table

Chúng ta sử dụng class .table-responsive để thêm thanh kéo khi table ở màn hình nhỏ, nếu ở màn hình bình thường thì sẽ không có thanh kéo xuất hiện. Table chúng ta sẽ hiển thị được nội dung trên các thiết bị khác nhau.


1
2
3
4
5
 <div class="table-responsive">
 <table class="table">
  ...
 </table>
</div> 

9. Video demo

10. Thực hành và Source code

Sourcecode

Sourcecode


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments