Sử dụng table trong Bootstrap

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về table là gì? Các sử dụng nó trong lập trình website.

1. Table trong Bootstrap 4

Để sử dụng được table trong bootstrap chúng ta thêm class .table như sau

Ví dụ như ta có các màu sau.


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Basic Table</h2>
 <p>The .table class adds basic styling (light padding and horizontal dividers) to a table:</p>      
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

2. Sử dụng Striped Rows trong Bootstrap 4

Nếu chúng ta muốn trang trí các dòng với màu sắc khác nhau. Ví dụ như các dòng lẻ màu trắng và các dòng chẳn màu đà. Thì ta có thể dùng class .table-striped


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Striped Rows</h2>
 <p>The .table-striped class adds zebra-stripes to a table:</p>      
 <table class="table table-striped">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

stripedrow.png

3. Tạo border trong table

Chúng ta sử dụng class .table-bordered để tạo border cho table như sau


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Bordered Table</h2>
 <p>The .table-bordered class adds borders on all sides of the table and the cells:</p>      
 <table class="table table-bordered">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

4. Tạo hiệu ứng cho các dòng trong table

Chúng ta muốn khi con chuột người dùng di chuyển vào các dòng trên table thì mình làm hiệu ứng sáng cái dòng đó lên. Thì ta sử dụng class .table-hover


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Hover Rows</h2>
 <p>The .table-hover class enables a hover state (grey background on mouse over) on table rows:</p>      
 <table class="table table-hover">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

5. Xoá border trong table

Chúng ta sử dụng class .table-borderless để xoá border trong table


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<div class="container">
 <h2>Borderless Table</h2>
 <p>The .table-borderless class removes borders from the table:</p>      
 <table class="table table-borderless">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

6. Sử dụng màu sắc trong mỗi dòng trong table


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
<div class="container">
 <h2>Contextual Classes</h2>
 <p>Contextual classes can be used to color the table, table rows or table cells. The classes that can be used are: .table-primary, .table-success, .table-info, .table-warning, .table-danger, .table-active, .table-secondary, .table-light and .table-dark:</p>
 <table class="table">
  <thead>
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>Default</td>
    <td>Defaultson</td>
    <td>def@somemail.com</td>
   </tr>   
   <tr class="table-primary">
    <td>Primary</td>
    <td>Joe</td>
    <td>joe@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-success">
    <td>Success</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-danger">
    <td>Danger</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-info">
    <td>Info</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-warning">
    <td>Warning</td>
    <td>Refs</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-active">
    <td>Active</td>
    <td>Activeson</td>
    <td>act@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-secondary">
    <td>Secondary</td>
    <td>Secondson</td>
    <td>sec@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-light">
    <td>Light</td>
    <td>Angie</td>
    <td>angie@example.com</td>
   </tr>
   <tr class="table-dark text-dark">
    <td>Dark</td>
    <td>Bo</td>
    <td>bo@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

Color

7. Header trong table

Chúng ta sử dụng class .thead-dark để làm cho header của table có màu đen và .thead-light làm cho header của table có màu xám


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
<div class="container">
 <h2>Table Head Colors</h2>
 <p>The .thead-dark class adds a black background to table headers, and the .thead-light class adds a grey background to table headers:</p>
 <table class="table">
  <thead class="thead-dark">
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
 <table class="table">
  <thead class="thead-light">
   <tr>
    <th>Firstname</th>
    <th>Lastname</th>
    <th>Email</th>
   </tr>
  </thead>
  <tbody>
   <tr>
    <td>John</td>
    <td>Doe</td>
    <td>john@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>Mary</td>
    <td>Moe</td>
    <td>mary@example.com</td>
   </tr>
   <tr>
    <td>July</td>
    <td>Dooley</td>
    <td>july@example.com</td>
   </tr>
  </tbody>
 </table>
</div>

8. Làm resonpsive table

Chúng ta sử dụng class .table-responsive để thêm thanh kéo khi table ở màn hình nhở, nếu ở màn hình bình thường thì sẽ không có thanh khéo xuất hiện. Table chúng ta sẽ hiển thị được nội dung trên các thiết bị khác nhau.


1
2
3
4
5
 <div class="table-responsive">
 <table class="table">
  ...
 </table>
</div> 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments