Sử dụng toán tử trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về toán tử là như thế nào?

1. Toán tử là gì

Trong Typescrypt cũng hỗ trợ các phép tính toán học, so sánh, logic,phép gán, bitwise và điều kiện giúp cho chúng ta thực hiện các tính toán và so sánh.

2. Toán tử số số học

Thực hiện các phép tính cộng , trừ, nhân, chia, mod

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
var x = 5, y = 10, z = 15;

x + y; //returns 15

y - x; //returns 5

x * y; //returns 50

y / x; //returns 2

x % 2; //returns 1

x++; //returns 6

x--; //returns 4

3. Toán gán

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var x = 5, y = 10, z = 15;

x = y; //x would be 10

x += 1; //x would be 6

x -= 1; //x would be 4

x \*= 5; //x would be 25

x /= 5; //x would be 1

x %= 2; //x would be 1

4. Toán tử so sánh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
var a = 5, b = 10, c = "5";
var x = a;

a == c; // returns true

a === c; // returns false

a == x; // returns true

a != b; // returns true

a > b; // returns false

a < b; // returns true

a >= b; // returns false

a <= b; // returns true

a >= c; // returns true

a <= c; // returns true

5. Toán tử logic

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
var a = 5, b = 10;

(a != b) && (a < b); // returns true

(a > b) || (a == b); // returns false

(a < b) || (a == b); // returns true

!(a < b); // returns false

!(a > b); // returns true

6. Toán tử tam phân

1
2
3
4
var a = 10, b = 5;

var c = a > b? a : b; // value of c would be 10
var d = a > b? b : a; // value of d would be 5

7. Toán tử type

 • Toán tử in
1
2
let Bike = {make: 'Honda', model: 'CLIQ', year: 2018};
console.log('make' in Bike);  // 

kết quả : true

 • Toán tử delete
1
2
3
4
5
6
let Bike = { Company1: 'Honda',
       Company2: 'Hero',
       Company3: 'Royal Enfield'
      };
delete Bike.Company1;
console.log(Bike);  

kết quả : { Company2: ‘Hero’, Company3: ‘Royal Enfield’ }

 • Toán tử typeof
1
2
let message = "Welcome to " + "JavaTpoint";
console.log(typeof message); 

kết quả : String

 • Toán tử instanceof
1
2
3
let arr = [1, 2, 3];
console.log( arr instanceof Array ); // true
console.log( arr instanceof String ); // false 

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments