Sử dụng Array trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Array là như thế nào?

1. Array là gì

Chúng ta sử dụng Array để chứa nhiều giá trị. Typescript Array cũng giống như của JavaScript chúng ta có thể tạo nó bằng [ ] hoặc đối tượng Array.

1
2
3
4
5
let fruits: Array<string>;
fruits = ['Apple', 'Orange', 'Banana']; 

let ids: Array<number>;
ids = [23, 34, 100, 124, 44]; 

Array có thể chứa đựng các phần tử khác kiểu dữ liệu.

1
2
3
let values: (string | number)[] = ['Apple', 2, 'Orange', 3, 4, 'Banana']; 
// or 
let values: Array<string | number> = ['Apple', 2, 'Orange', 3, 4, 'Banana']; 

2. Truy cập các phần tử trong Array

Chúng ta sử dụng Index (vị trí) để truy cập các phần tử trong Array.

1
2
3
4
5
let fruits: string[] = ['Apple', 'Orange', 'Banana']; 
fruits[0]; // returns Apple
fruits[1]; // returns Orange
fruits[2]; // returns Banana
fruits[3]; // returns undefined

3. Duyệt các phần tử trong Array

Chúng ta có thể dùng vòng lặp để duyệt qua mảng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
let fruits: string[] = ['Apple', 'Orange', 'Banana']; 

for(var index in fruits)
{ 
    console.log(fruits[index]);  // output: Apple Orange Banana
}

for(var i = 0; i < fruits.length; i++)
{ 
    console.log(fruits[i]); // output: Apple Orange Banana
}

4. Các phương thức hỗ trợ trong Array

Array có sẵn các phương thức giúp chúng ta lấy các phần tử, thêm các phần tử, filter, sort các phần tử vv trong mảng.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
var fruits: Array<string> = ['Apple', 'Orange', 'Banana']; 
fruits.sort(); 
console.log(fruits); //output: [ 'Apple', 'Banana', 'Orange' ]

console.log(fruits.pop()); //output: Orange

fruits.push('Papaya'); 
console.log(fruits); //output: ['Apple', 'Banana', 'Papaya']

fruits = fruits.concat(['Fig', 'Mango']); 
console.log(fruits); //output: ['Apple', 'Banana', 'Papaya', 'Fig', 'Mango'] 

console.log(fruits.indexOf('Papaya'));//output: 2

5. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments