Sử dụng function trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về function là như thế nào?

1. Function là gì

Function là một khối lệnh trong đó có nhiều dòng lệnh. Function là một phần quan trọng trong JS vì JS là lập trình theo dạng function (chức năng). Trong Typescript có 2 dạng function là name (tên) và anonymous (không tên).

 • Name Function

Chúng ta khai báo function cũng giống như Javascript sử dụng từ khoá function.

1
2
3
4
5
function display() {
  console.log("Hello TypeScript!");
}

display(); //Output: Hello TypeScript 

Ta có thể truyền tham số và trả dữ liệu về trong function như sau:

1
2
3
4
5
function Sum(x: number, y: number) : number {
  return x + y;
}

Sum(2,3); // returns 5
 • Anonymous Function

Function không tên được chứa đựng trong biến.

1
2
3
4
5
let greeting = function() {
  console.log("Hello TypeScript!");
};

greeting(); //Output: Hello TypeScript! 

Function không tên cũng có thể truyền tham số và kiểu trả về:

1
2
3
4
5
6
let Sum = function(x: number, y: number) : number
{
  return x + y;
}

Sum(2,3); // returns 5
 • Option Parameter

Tham số trong function có thể truyền vào hoặc không truyền vào cũng được. Để đánh dấu tham số có thể truyền vào hay không ta dùng dấu ?

1
2
3
4
5
6
7
function Greet(greeting: string, name?: string ) : string {
  return greeting + ' ' + name + '!';
}

Greet('Hello','Steve');//OK, returns "Hello Steve!"
Greet('Hi'); // OK, returns "Hi undefined!".
Greet('Hi','Bill','Gates'); //Compiler Error: Expected 2 arguments, but got 3.
 • Tham số có giá trị mặc định

Ta có thể tạo ra giá trị mặc định cho tham số, trong trường hợp giá trị của tham số không có, thì tham số sẽ lấy giá trị mặc định.

1
2
3
4
5
6
7
function Greet(name: string, greeting: string = "Hello") : string {
  return greeting + ' ' + name + '!';
}

Greet('Steve');//OK, returns "Hello Steve!"
Greet('Steve', 'Hi'); // OK, returns "Hi Steve!".
Greet('Bill'); //OK, returns "Hello Bill!"

2. Arrow Function là gì

Function Arrow được sử dụng cho anonymous function. Chúng có tên gọi khác trong các ngôn ngữ khác là lambda.

 • Cú pháp
1
(param1, param2, ..., paramN) => expression

Chúng ta sử dụng arrow function => thì chúng ta không dùng từ khoá function nữa.

1
2
3
4
5
let sum = (x: number, y: number): number => {
  return x + y;
}

sum(10, 20); //returns 30

Function Arrow ở trên khi biên dịch qua Javascript thì sẽ như sau:

1
2
3
var sum = function (x, y) {
  return x + y;
}
 • Arrow function không có tham số truyền vào được viết như sau:
1
2
3
let Print = () => console.log("Hello TypeScript");

Print(); //Output: Hello TypeScript
 • Chúng ta có thể sử dụng arrow function trong class như sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
class Employee {
  empCode: number;
  empName: string;

  constructor(code: number, name: string) {
    this.empName = name;
    this.empCode = code;
  }

  display = () => console.log(this.empCode +' ' + this.empName)
}
let emp = new Employee(1, 'Ram');
emp.display();

3. Tham số Rest

Một function có thể có 1 hoặc nhiều tham số. Sẽ có những trường hợp ta không biết được sẽ truyền bao nhiêu tham số trong function. Để giải quyết vấn đề này TypeScript cung cấp cho chung ta tham số Rest với khai báo là 3 dấu … trong function.

 • Ví dụ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
function Greet(greeting: string, ...names: string[]) {
  return greeting + " " + names.join(", ") + "!";
}

Greet("Hello", "Steve", "Bill"); // returns "Hello Steve, Bill!"

Greet("Hello");// returns "Hello !"

 

Ta có thể truyền 1 hoặc nhiều tham số cho biến …names.

Ta cũng có thể dùng rest cho arrow function như sau.

1
2
3
4
5
6
7
let Greet = (greeting: string, ...names: string[]) => {
  return greeting + " " + names.join(", ") + "!";
}

Greet("Hello", "Steve", "Bill"); // returns "Hello Steve, Bill!"

Greet("Hello");// returns "Hello !"
 • Như 2 ví dụ trên ta đặt … ở cuối function mới hợp lệ, nếu ta đặt … ở đầu sẽ báo lỗi.
1
2
3
function Greet(...names: string[], greeting: string) { // Compiler Error
  return greeting + " " + names.join(", ") + "!";
}

4. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments