Sử dụng String trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về String là như thế nào?

1. String là gì

Chúng ta sử dụng String khi chúng ta chứa các giá trị là chữ. Chúng ta có thể sử dụng dấu ‘ hoặc “ để tạo ra chuỗi

1
2
3
let employeeName:string = 'John Smith'; 
//OR
let employeeName:string = "John Smith"; 

2. Method charAt

1
2
3
4
let str: string = 'Hello TypeScript';
str.charAt(0); // returns 'H'
str.charAt(2); // returns 'l'
"Hello World".charAt(2); returns 'l'

3. Method concat

1
2
3
4
5
let str1: string = 'Hello';
let str2: string = 'TypeScript';
str1.concat(str2); // returns 'HelloTypeScript'
str1.concat(' ', str2); // returns 'Hello TypeScript'
str1.concat(' Mr. ', 'Bond'); // returns 'Hello Mr. Bond'

4. Method indexOf

1
2
3
4
5
6
7
let str: string = 'TypeScript';

str.indexOf('T'); // returns 0
str.indexOf('p'); // returns 2
str.indexOf('e'); // returns 3
str.indexOf('T', 1); // returns -1
str.indexOf('t', 1); // returns 9

5. Method replace

1
2
3
4
5
6
let str1: string = 'Hello Javascript';
let str2: string = 'TypeScript';

str1.replace('Java', 'Type'); // returns 'Hello TypeScript'
str1.replace('JavaScript', str2); // returns 'Hello TypeScript'
str1.replace(/Hello/gi, 'Hi'); // returns 'Hi TypeScript'

6. Method split

1
2
3
4
5
6
7
let str1: string = 'Apple, Banana, Orange';
let str2: string = ',';

str1.split(str2) // returns [ 'Apple', ' Banana', ' Orange' ]
str1.split(',') // returns [ 'Apple', ' Banana', ' Orange' ]
str1.split(',', 2) // returns [ 'Apple', ' Banana' ]
str1.split(',', 1) // returns [ 'Apple']

7. Method toUpperCase

1
2
3
let str: string = 'Hello Typescript';
str.toUpperCase(); // returns 'HELLO TYPESCRIPT'
'hello typescript'.toUpperCase(); // returns 'HELLO TYPESCRIPT'

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments