Sử dụng Number trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Number là như thế nào?

1. Number là gì

Chúng ta sử dụng Number khi chúng ta chứa các giá trị là số học. Tất cả Number được chứa đựng theo dạng thập phân. Number có thể là Decimal (10), Hex(16), hoặc Octal (18).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
let first:number = 123; // number 
let second: number = 0x37CF;  // hexadecimal
let third:number=0o377 ;      // octal
let fourth: number = 0b111001;// binary  

console.log(first);  // 123 
console.log(second); // 14287
console.log(third);  // 255
console.log(fourth); // 57 

2. Method toExponential

1
2
3
4
5
6
let myNumber: number = 123456;

myNumber.toExponential(); // returns 1.23456e+5
myNumber.toExponential(1); //returns 1.2e+5
myNumber.toExponential(2); //returns 1.23e+5
myNumber.toExponential(3); //returns 1.235e+5

3. Method toFixed

1
2
3
4
5
6
7
let myNumber: number = 10.8788;

myNumber.toFixed(); // returns 11
myNumber.toFixed(1); //returns 10.9
myNumber.toFixed(2); //returns 10.88
myNumber.toFixed(3); //returns 10.879
myNumber.toFixed(4); //returns 10.8788

4. Method toLocaleString

1
2
3
4
5
let myNumber: number = 10667.987;

myNumber.toLocaleString(); // returns 10,667.987 - US English
myNumber.toLocaleString('de-DE'); // returns 10.667,987 - German
myNumber.toLocaleString('ar-EG'); // returns 10667.987 in Arebic

5. Method toPrecision

1
2
3
4
5
6
let myNumber: number = 10.5679;

myNumber.toPrecision(1); // returns 1e+1
myNumber.toPrecision(2); // returns 11
myNumber.toPrecision(3); // returns 10.6
myNumber.toPrecision(4); // returns 10.57

6. Method toString

1
2
3
4
5
6
7
let myNumber: number = 123;
myNumber.toString(); // returns '123'
myNumber.toString(2); // returns '1111011'
myNumber.toString(4); // returns '1323'
myNumber.toString(8); // returns '173'
myNumber.toString(16); // returns '7b'
myNumber.toString(36); // returns '3f'

7. Method ValueOf

1
2
3
4
5
6
7
8
let myNumber = new Number(123);
console.log(myNumber) //Output: a number object with value 123
console.log(myNumber.valueOf()) //Output: 123
console.log(typeof num) //Output: object

let num2 = num.valueOf() 
console.log(num2) //Output: 123
console.log(typeof num2) //Output: number

8. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments