Sử dụng Interface trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Interface là như thế nào?

1. Interface là gì

Chúng ta sử dụng Interface để định nghĩa một cấu trúc mà bất cứ Class nào khi sử dụng nó đều phải tuân thủ các biến và phương thức có trong interface. Chúng ta sử dụng từ khóa interface để tạo.

Ví dụ như ta tạo một kiểu dữ liệu interface là IPerson như sau. Nó gồm có 2 thuộc tính là firstName, lastName và phương thức sayHi.

1
2
3
4
5
interface IPerson { 
  firstName:string, 
  lastName:string, 
  sayHi: ()=>string 
} 

Ví dụ ta có đối tượng customer sử dụng cấu trúc IPerson, thì lớp customer phải định nghĩa 2 thuộc tính firstName, lastName và phương thức sayHi giống như Interface.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
var customer:IPerson = { 
  firstName:"Tom",
  lastName:"Hanks", 
  sayHi: ():string =>{return "Hi there"} 
} 

console.log("Customer Object ") 
console.log(customer.firstName) 
console.log(customer.lastName) 
console.log(customer.sayHi()) 

var employee:IPerson = { 
  firstName:"Jim",
  lastName:"Blakes", 
  sayHi: ():string =>{return "Hello!!!"} 
} 
 
console.log("Employee Object ") 
console.log(employee.firstName);
console.log(employee.lastName);

Như vậy ta thấy Interface giống như định nghĩa một kiểu cấu trúc cho các Class sử dụng nó.

2. Interface định nghĩa cấu trúc cho function

TypeScript Interface cũng dùng để định nghĩa kiểu của function.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
interface KeyValueProcessor
{
  (key: number, value: string): void;
};

function addKeyValue(key:number, value:string):void { 
  console.log('addKeyValue: key = ' + key + ', value = ' + value)
}

function updateKeyValue(key: number, value:string):void { 
  console.log('updateKeyValue: key = '+ key + ', value = ' + value)
}
  
let kvp: KeyValueProcessor = addKeyValue;
kvp(1, 'Bill'); //Output: addKeyValue: key = 1, value = Bill 

kvp = updateKeyValue;
kvp(2, 'Steve'); //Output: updateKeyValue: key = 2, value = Steve 

Ta khai báo let kvp: KeyValueProcessor = addKeyValue. Nghĩa là hàm addKeyValue sẽ sử dụng cấu trúc function của interface KeyValueProcessor gồm có 2 tham số truyền vào là kiểu number và String.

3. Interface định nghĩa cấu trúc cho Array

Interface cũng có thể dùng định nghĩa cấu trúc cho mảng như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
interface NumList {
  [index:number]:number
}

let numArr: NumList = [1, 2, 3];
numArr[0];
numArr[1];

interface IStringList {
  [index:string]:string
}

let strArr : IStringList;
strArr["TS"] = "TypeScript";
strArr["JS"] = "JavaScript";

4. Tham số tuỳ chọn

Trong interface chúng ta có thể cho phép một số thuộc tính hoặc phương thức có thể được có hoặc không có trong class sử dụng nó. Bằng cách sử dụng dấu ? như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
interface IEmployee {
  empCode: number;
  empName: string;
  empDept?:string;
}

let empObj1:IEmployee = {  // OK
  empCode:1,
  empName:"Steve"
}

let empObj2:IEmployee = {  // OK
  empCode:1,
  empName:"Bill",
  empDept:"IT"
}

5. Tham số chỉ được phép đọc

Trong Interface sẽ có những thuộc tính mà ta chỉ cho phép class dùng nó được đọc mà không được thay đổi giá trị. Ta sử dụng từ khóa readonly như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
interface Citizen {
  name: string;
  readonly SSN: number;
}

let personObj: Citizen = { SSN: 110555444, name: 'James Bond' }

personObj.name = 'Steve Smith'; // OK
personObj.SSN = '333666888'; // Compiler Error

6. Kế thừa Interface

Chúng ta có thể kế thừa một hoặc nhiều interface để sử dụng lại. Mình sẽ dùng từ khoá extends như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
interface IPerson {
  name: string;
  gender: string;
}

interface IEmployee extends IPerson {
  empCode: number;
}

let empObj:IEmployee = {
  empCode:1,
  name:"Bill",
  gender:"Male"
}

7. Implement Interface

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác. TypeScript Interface cũng cho phép một class cài đặt nó. Chúng ta sử dụng từ khoá implements.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
interface IEmployee {
  empCode: number;
  name: string;
  getSalary:(number)=>number;
}

class Employee implements IEmployee { 
  empCode: number;
  name: string;

  constructor(code: number, name: string) { 
        this.empCode = code;
        this.name = name;
  }

  getSalary(empCode:number):number { 
    return 20000;
  }
}

let emp = new Employee(1, "Steve");

8. Generic trong Interface

Chúng ta cũng có thể tạo một Interface có kiểu Generic trong TypeScript như sau:

1
2
3
4
5
6
7
interface KeyPair<T, U> {
  key: T;
  value: U;
}

let kv1: KeyPair<number, string> = { key:1, value:"Steve" }; // OK
let kv2: KeyPair<number, number> = { key:1, value:12345 }; // OK
 • Chúng ta có thể sử dụng trong function
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
interface KeyValueProcessor<T, U>
{
  (key: T, val: U): void;
};

function processNumKeyPairs(key:number, value:number):void { 
  console.log('processNumKeyPairs: key = ' + key + ', value = ' + value)
}

function processStringKeyPairs(key: number, value:string):void { 
  console.log('processStringKeyPairs: key = '+ key + ', value = ' + value)
}
  
let numKVProcessor: KeyValueProcessor<number, number> = processNumKeyPairs;
numKVProcessor(1, 12345); //Output: processNumKeyPairs: key = 1, value = 12345 

let strKVProcessor: KeyValueProcessor<number, string> = processStringKeyPairs;
strKVProcessor(1, "Bill"); //Output: processStringKeyPairs: key = 1, value = Bill 

9. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé


Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments