Sử dụng Tuple trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Tuple là như thế nào?

1. Tuple là gì

Chúng ta sử dụng Tuple để chứa 2 hoăc nhiều gía trị có kiểu dữ liệu khác nhau, ví dụ như có thể chứa string và number trong ví dụ sau.

1
2
3
4
5
var empId: number = 1;
var empName: string = "Steve";        

// Tuple type variable 
var employee: [number, string] = [1, "Steve"];

2. Tuple chứa nhiều giá trị

Tuple có the chứa nhiều giá trị có kiểu dữ liệu khác nhau như sau

1
2
3
4
5
var employee: [number, string] = [1, "Steve"];
var person: [number, string, boolean] = [1, "Steve", true];

var user: [number, string, boolean, number, string];// declare tuple variable
user = [1, "Steve", true, 20, "Admin"];// initialize tuple variable

3. Tuple Array

Chúng ta có thể sử dụng một mảng Tuple

1
2
var employee: [number, string][];
employee = [[1, "Steve"], [2, "Bill"], [3, "Jeff"]];

Chúng ta truy cập mảng tuple như sau

1
2
3
var employee: [number, string] = [1, "Steve"];
employee[0]; // returns 1
employee[1]; // returns "Steve"

4. Thêm phần tử vào Tuple

Chúng ta sử dụng push để thêm phần tử cho tuple

1
2
3
var employee: [number, string] = [1, "Steve"];
employee.push(2, "Bill"); 
console.log(employee); //Output: [1, 'Steve', 2, 'Bill']

5. Các phương thức hỗ trợ trong Tuple

Tuple cũng giống như Array, chúng ta có thể sử dụng các method có sẳn trong Array cho tuple như pop, push, concat etc

1
2
3
4
5
var employee: [number, string] = [1, "Steve"];

// retrieving value by index and performing an operation 
employee[1] = employee[1].concat(" Jobs"); 
console.log(employee); //Output: [1, 'Steve Jobs']

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments