Sử dụng Class trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về Class là như thế nào?

1. Class là gì

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình Java, C# trong typescript cũng hỗ trợ Class.

Một Class thì gồm các phần như constructor, thuộc tính và phương thức.

Ví dụ một class Employee trong typescript

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
class Employee {
  empCode: number;
  empName: string;

  constructor(code: number, name: string) {
      this.empName = name;
      this.empCode = code;
  }

  getSalary() : number {
    return 10000;
  }
}
 • Khi chương trình compile nó sẽ dịch ra Javascript như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
var Employee = (function () {
  function Employee(name, code) {
    this.empName = name;
    this.empCode = code;
  }
  Employee.prototype.getSalary = function () {
    return 10000;
  };
    return Employee;
}());

2. Constructor là gì

Constructor là một hàm đặt biệt nó được gọi khi chúng ta tạo đối tượng. Constructor được khai báo bằng từ khoá constructor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
class Employee {

  empCode: number;
  empName: string;
  
  constructor(empcode: number, name: string ) {
    this.empCode = empcode;
    this.name = name;
  }
}
 • Chúng ta có thể viết code cho constructor hoặc không cần viết cũng được. Cái này là option.
1
2
3
4
class Employee {
  empCode: number;
  empName: string;
}
 • Để tạo một đối tượng từ Class ta sử dụng toán tử new
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
class Employee {

  empCode: number;
  empName: string;
  
  constructor(empcode: number, name: string ) {
      this.empCode = empcode;
      this.name = name;
  }
}

let emp = new Employee(100,"Steve");

3. Kế thừa là gì

Cũng giống như Java và C# chúng ta có thể kế thừa trong TypeScript thông qua từ khoá extends

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
class Person {
  name: string;
  
  constructor(name: string) {
    this.name = name;
  }
}

class Employee extends Person {
  empCode: number;
  
  constructor(empcode: number, name:string) {
    super(name);
    this.empCode = empcode;
  }
  
  displayName():void {
    console.log("Name = " + this.name + ", Employee Code = " + this.empCode);
  }
}

let emp = new Employee(100, "Bill");
emp.displayName(); // Name = Bill, Employee Code = 100

4. Cài đặt Interface

Chúng ta có thể implements một hoặc nhiều Interface cho Class. Ví dụ Class Employee sau đây

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
interface IPerson {
  name: string;
  display():void;
}

interface IEmployee {
  empCode: number;
}

class Employee implements IPerson, IEmployee {
  empCode: number;
  name: string;
  
  constructor(empcode: number, name:string) {
    this.empCode = empcode;
    this.name = name;
  }
  
  display(): void {
    console.log("Name = " + this.name + ", Employee Code = " + this.empCode);
  }
}

let per:IPerson = new Employee(100, "Bill");
per.display(); // Name = Bill, Employee Code = 100

let emp:IEmployee = new Employee(100, "Bill");
emp.display(); //Compiler Error: Property 'display' does not exist on type 'IEmployee'

5. Overide Method Trong Class

Chúng ta có thể overide lại method của lớp cha giống như trong Java.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
class Car {
  name: string;
    
  constructor(name: string) {
    this.name = name;
  }
  
  run(speed:number = 0) {
    console.log("A " + this.name + " is moving at " + speed + " mph!");
  }
}

class Mercedes extends Car {
  
  constructor(name: string) {
    super(name);
  }
  
  run(speed = 150) {
    console.log('A Mercedes started')
    super.run(speed);
  }
}

class Honda extends Car {
  
  constructor(name: string) {
    super(name);
  }
  
  run(speed = 100) {
    console.log('A Honda started')
    super.run(speed);
  }
}

let mercObj = new Mercedes("Mercedes-Benz GLA");
let hondaObj = new Honda("Honda City")

mercObj.run(); // A Mercedes started A Mercedes-Benz GLA is moving at 150 mph!
hondaObj.run(); // A Honda started A Honda City is moving at 100 mph!

6. Abstract Class

Typescript sử dụng từ khoá abstract để ta biến một class thành một abstract class. Một abstract class có thể có một hoặc nhiều phương thức abstract hoặc biến.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
abstract class Person {
  name: string;
  
  constructor(name: string) {
    this.name = name;
  }

  display(): void{
    console.log(this.name);
  }

  abstract find(string): Person;
}

class Employee extends Person { 
  empCode: number;
  
  constructor(name: string, code: number) { 
    super(name); // must call super()
    this.empCode = code;
  }

  find(name:string): Person { 
    // execute AJAX request to find an employee from a db
    return new Employee(name, 1);
  }
}

let emp: Person = new Employee("James", 100);
emp.display(); //James

let emp2: Person = emp.find('Steve');

Class mà extends một abstract class phải bắt buộc sử dụng từ khoá super trong constructor của mình.

7. Generic Class

TypeScript cũng hỗ trợ Generic như các ngôn ngữ lập trình Java và C#.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
class KeyValuePair<T,U>
{ 
  private key: T;
  private val: U;

  setKeyValue(key: T, val: U): void { 
    this.key = key;
    this.val = val;
  }

  display():void { 
    console.log(`Key = ${this.key}, val = ${this.val}`);
  }
}

let kvp1 = new KeyValuePair<number, string>();
kvp1.setKeyValue(1, "Steve");
kvp1.display(); //Output: Key = 1, Val = Steve 

let kvp2 = new KayValuePair<string, string>();
kvp2.SetKeyValue("CEO", "Bill"); 
kvp2.display(); //Output: Key = CEO, Val = Bill

Chúng ta khai báo Generic trong thẻ < > sau tên của Class

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments