Sử dụng vòng lặp trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn, hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về vòng lặp là như thế nào?

1. Vòng lặp for

Typescript hỗ trợ cho chúng ta 3 loại vòng lặp for là forloop, for of loop và for in loop.

 • Vòng lặp for Loop

Cú pháp

1
2
3
for (first expression; second expression; third expression ) {
  // statements to be executed repeatedly
}

Ví dụ

1
2
3
for (let i = 0; i < 3; i++) {
 console.log ("Block statement execution no." + i);
}
 • Vòng lặp for of Loop

Dùng để trả lại từng phần tử của tập hợp. Nó tiện hơn vòng lặp for. Vì vòng lặp for trả về index, dựa vào index ta mới lấy được phần tử.

Ví dụ

1
2
3
4
5
let arr = [10, 20, 30, 40];

for (var val of arr) {
 console.log(val); // prints values: 10, 20, 30, 40
}
 • Vòng lặp for in Loop

Duyệt qua các phần tử của mảng và trả về vị trí index của các phần tử trong mảng.

1
2
3
4
5
6
7
let arr = [10, 20, 30, 40];

for (var index in arr) {
 console.log(index); // prints indexes: 0, 1, 2, 3

 console.log(arr[index]); // prints elements: 10, 20, 30, 40
}

2. Vòng lặp While

Nó cũng tương tự nguyên lý vòng lặp while bên Javascript. Kiểm tra điều kiện trước khi chạy các dòng code trong while.

Cú pháp

1
2
3
while (condition expression) {
  // code block to be executed
}

Ví dụ

1
2
3
4
5
6
let i: number = 2;

while (i < 4) {
  console.log( "Block statement execution no." + i )
  i++;
}

3. Vòng lặp doWhile

Vòng lặp dowhile thì mình chạy các câu lệnh trong do trước sau đó kiểm tra điều kiện. Vòng lặp dowhile ít nhất chạy 1 lần cho dù điều kiện không thoả mãn.

Cú pháp

1
2
3
4
do {
// code block to be executed
}
while (condition expression);

Ví dụ

1
2
3
4
5
let i: number = 2;
do {
  console.log("Block statement execution no." + i )
  i++;
} while ( i < 4)

Mọi người hãy Subscribe kênh youtube dưới đây nhé để cập nhật các video mới nhất về kỹ thuật và kỹ năng mềm

Các khoá học lập trình MIỄN PHÍ tại đây


Comments