Sử dụng mệnh đề điều kiện trong TypeScript

Giới thiệu nội dung bài viết

Chào các bạn,hôm nay anh sẽ hướng dẫn mọi người về câu điều kiện là như thế nào?

1. Câu điều kiện tử if-else

Cũng tương tự như javascript. Câu lệnh if else trong Typescript cũng giống như cú pháp và cách sử dụng trong JS.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
let x: number = 10, y = 20;

if (x > y) 
{
  console.log('x is greater than y.');
} 
else if (x < y)
{
  console.log('x is less than y.'); //This will be executed
}
else if (x == y) 
{
  console.log('x is equal to y');
}
 • Câu điều kiện tam phân.
1
2
3
let x: number = 10, y = 20;

x > y? console.log('x is greater than y.'): console.log('x is less than or equal to y.')

2. Câu điều kiện tử switch

Trong Typescript cũng tương tự cách dùng switch như trong javascrip hay java.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
let day : number = 4;

switch (day) {
  case 0:
    console.log("It is a Sunday.");
    break;
  case 1:
    console.log("It is a Monday.");
    break;
  case 2:
    console.log("It is a Tuesday.");
    break;
  case 3:
    console.log("It is a Wednesday.");
    break;
  case 4:
    console.log("It is a Thursday.");
    break;
  case 5:
    console.log("It is a Friday.");
    break;
  case 6:
    console.log("It is a Saturday.");
    break;
  default:
    console.log("No such day exists!");
    break;
}
 • Trong Typescript chúng ta cũng có thể sử dụng expression trong điều kiện như sau
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
let x = 10, y = 5;

switch (x-y) {
  case 0:
    console.log("Result: 0");
    break;
  case 5:
    console.log("Result: 5");
    break;
  case 10:
    console.log("Result: 10");
    break;
}


3. Và bây giờ, hãy cùng xem code demo ở bên dưới để hiểu rõ hơn nhé

Mọi người hãy subcribe kênh youtube dưới đây nhé. Videos về các kỹ năng mềm và lập trình sẽ được cập nhật hằng tuần


Comments